Camping Mar Estang

Regulamin Wewnętrzny Campingu Mar Estang ****

ROZPORZĄDZENIE Z  17.02.2014 ZOBOWIĄZUJĄCE CAMPINGI DO POSIADANIA MODELU REGULAMINU WEWNĘTRZNEGO.

I.- WARUNKI OGÓLNE

 1. WARUNKI DOSTĘPU I POBYTU: Aby wejść lub przebywać na terenie campingu należy posiadać zgodę dyrekcji lub osoby  ją reprezentującej. Zobowiązana jest ona do zapewnienia porządku na terenie campingu oraz do nadzorowania przestrzegania regulaminu. Przebywanie na campingu zobowiązuje do zaakceptowania jego regulaminu oraz do zastosowania się do jego warunków. Nikt nie może zamieszkiwać na stałe terenu campingu.
 2. FORMALNOŚCI PRAWNE

Osoby niepełnoletnie nie będące pod opieką dorosłych nie są  akceptowane na terenie campingu bez pisemnej zgody rodziców. Zgodnie z artykułem r. 611-35 dotyczącym wjazdu oraz przebywania obcokrajowców  i prawa do azylu, osoba posiadająca obcą narodowość zobowiązana jest do wypełnienia i podpisania policyjnego formularza w momencie przybycia. Ten formularz musi posiadać: 1˚ Imię i nazwisko; 2˚ datę i miejsce urodzenia; 3˚ narodowość; 4˚ adres zamieszania. Dzieci poniżej 15 roku życia mogą być dołączone do formularza jednego z rodziców.

3.ZAKWATEROWANIE

Zakwaterowanie na polu namiotowym, musi być  dokonane na specjalnie do tego celu wyznaczonych parcelach zgodnie z instrukcjami dyrekcji lub jej przedstawiciela.

4.RECEPCJA

Otwarta od godziny 7 do 21 w niskim sezonie oraz od 7 do 22 w sezonie wysokim.  Wszelkie informacje dotyczące usług świadczonych na campingu, restauracji i sklepów,  obiektów sportowych, miejsc do zwiedzenia oraz lista przydatnych adresów są dostępne na recepcji campingu. Do dyspozycji klientów księga skarg i zażaleń.

5.INFORMACJA

Regulamin wewnętrzny campingu jest wywieszony przy wejściu na teren campingu oraz na recepcji. Kopię regulaminu można uzyskać na wcześniejszą prośbę.

Informacja dotycząca klasyfikacji kampingu, kategorii i liczby miejsc, jest wywieszona na zewnątrz campingu.

Ceny usług są  przedstawione klientom zgodnie z rozporządzeniem ministra ds. turystyki  i mogą być skonsultowane na recepcji.

6. WARUNKI WYJAZDU

Goście proszeni są o poinformowanie recepcji  o opuszczeniu campingu  na dzień przed swoim wyjazdem. Goście opuszczający camping przed godzinami otwarcia recepcji muszą opłacić swój pobyt na dzień przed wyjazdem.

7. HAŁAS I CISZA

Biwakujący upraszani są o unikanie wszelakich hałasów, które mogłyby zakłócać spokój swoich sąsiadów. Poziom głosu sprzętu muzycznego musi być odpowiednio wyregulowany. Drzwi samochodów i bagażniki powinny być zamykane tak cicho jak to możliwe. Psy i inne zwierzęta domowe muszą być trzymane na smyczy lub w klatkach i nigdy nie pozostawiane same na terenie campingu. Właściciele zwierząt są odpowiedzialni za wszelkie straty lub urazy spowodowane przez ich zwierzęta.

Manager campingu zapewnia spokój gości campingu przez ustalenie ciszy nocnej.

8.GOŚCIE

Za zgodą managera lub jego reprezentanta, goście mogą być przyjmowani na terenie campingu pod pełną odpowiedzialnością osób zapraszających.

Biwakujący mogą przyjmować gości na terenie recepcji. Usługi zapewniane na terenie campingu nie są dostępne dla osób odwiedzających. Nasze infrastruktury nie są dostępne dla osób z zewnątrz. Samochody osób odwiedzających nie są dozwolone na terenie campingu.

 1. NASZE INFRASTRUKTURY : Basen i wszystkie infrastruktury campingu są zarezerwowane wyłącznie dla klientów campngu. Ze względów bezpieczeństwa i higieny, na naszym parku wodnym dozwalamy wyłącznie kompielówki. Nie dozwalamy spodenek do kąpieli.
 2. .PARKING I RUCH SAMOCHODOWY

Prędkość na terenie campingu ograniczona jest do 10km/h. Ruch dozwolony jest od godziny 7 do północy.

Jedynie samochody osób zarejestrowanych na campingu dozwolone są na terenie campingu. Parkowanie na  wolnych miejscach campingowych jest  surowo zabronione. Zaparkowane pojazdy nie powinny utrudniać ruchu ani przeszkadzać w instalacji nowoprzybyłych gości.

 1. KONSERWACJA I WYGLĄD OBIEKTÓW

Każda osoba jest zobowiązana do zaniechania działań mogących oddziaływać na czystość, higienę i wygląd campingu, jego udogodnień, a w szczególności sanitariatów.

Zabronione jest wylewanie brudnej wody na ziemię lub do kanałów. Biwakujący proszeni są o wylewanie wody do specjalnie do tego celu przeznaczonych miejsc. Odpadki domowe, wszelkie śmieci, papier muszą być wyrzucane do koszy na śmiecie. Pranie jest surowo zabronione poza miejscami do tego celu przeznaczonymi. Suszenie prania powinno odbywać się w pralni, aczkolwiek wieszanie prania na zewnątrz jest dopuszczalne do godziny 10,  pod warunkiem iż odbywa się to w sposób dyskretny i nie przeszkadza sąsiadom. Sznurki na pranie nie mogą być wieszane między drzewami.

Drzewa i rośliny muszą być szanowane. Zabronione jest wbijanie gwoździ i łamanie gałęzi drzew i roślin.

Zabronione jest wykraczanie poza miejsca campingowe oraz kopanie dziur.

Za wszelkie szkody wyrządzone na roślinach, ogrodzeniu, terenie campingu oraz jego udogodnieniach osoba je wyrządzająca będzie obciążona.

Miejsce campingowe zajmowana w czasie pobytu powinno być zostawione w niezmienionym stanie w jakim było w dniu przyjazdu.

13.BEZPIECZEŃSTWO

A) Pożar

Wszelkie ogniska są surowo zabronione. Piecyki grzewcze muszą być w dobrym stanie technicznym i używane w bezpiecznych warunkach. W razie pożaru należy powiadomić natychmiast dyrekcję. Gaśnice powinny być użyte w razie zaistniałej potrzeby. Apteczka pierwszej pomocy znajduje się na recepcji campingu.

B) Kradzież

Dyrekcja campingu jest odpowiedzialna za przedmioty pozostawione na przechowanie w biurze recepcji oraz za nadzorowanie terenu campingu. Osoby biwakujące ponoszą odpowiedzialność za własne dobra i zobowiązane są do powiadomienia osoby odpowiedzialnej na campingu o wszelkich podejrzanych osobach. Klienci proszeni są  o zachowanie odpowiednich środków  ostrożności  w celu ochrony swoich rzeczy.

14.GRY

Żadna agresywna lub zakłócająca spokój gra nie może być zorganizowana w pobliżu instalacji campingowych. Sala spotkań może być używana jedynie do przyjaznych gier. Dzieci muszą zawsze przebywać  pod nadzorem dorosłych.

15. PRZECHOWYWANIE RZECZY

Zabrania się pozostawiania przedmiotów bez nadzoru na terenie campingu. Jest to możliwe jedynie za zgodą dyrekcji we wskazanym miejscu i może być odpłatne.

16. ŁAMANIE REGULAMINU WEWNĘTRZNEGO

W razie gdy osoba rezydująca zakłóca pobyt innych klientów lub nie przestrzega warunków regulaminu wewnętrznego, dyrekcja lub osoba odpowiedzialna może ustnie lub pisemnie, w razie konieczności,  ukarać daną osobę.  W razie poważnego i powtarzającego się wykroczenia od regulaminu, dyrekcja  ma prawo do przerwania kontraktu po wcześniejszym powiadomieniu. W  razie popełnienia przestępstwa zostaną powiadomione odpowiednie organy prawne.

DYREKCJA CAMPINGU MAR ESTANG

ANEKS DO REGULAMINU WEWNĘTRZNEGO CAMPINGU MAR ESTANG

Wszyscy klienci zobowiązani są do przestrzegania regulaminu wewnętrznego campingu:

 1. Od godziny 23 do 7 obowiązuje cisza nocna. Brama wjazdowa zamykana jest o północy i wszelki ruch samochodowy i motocyklowy jest zabroniony na terenie campingu między północą a 7 rano. W razie nie przestrzegania tej zasady i po ówczesnym upomnieniu, dyrekcja posiada prawo przerwania kontraktu i kontaktu z policją w celu usunięcia z campingu danej osoby.
 2. Zapewniamy kontrolę przy wejściu na camping oraz przejazdy kontrolne po terenie campingu. Noszenie bransoletek campingowych jest obowiązkowe w celu zapewnienia lepszej ochrony.

3.W razie kradzieży samochodu lub jego zawartości dyrekcja nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

W razie kradzieży, utraty lub jakiejkolwiek szkody w czasie lub po przebytym pobycie, jak i w razie usterki dyrekcja nie ponosi odpowiedzialności.

4. Nasi klienci przyjmujący gości na terenie campingu proszeni są o poinformowanie recepcji oraz o uiszczenie opłaty. Samochody osób zaproszonych nie są dozwolone na terenie campingu. Goście nie mogą korzystać z udogodnień campingu.

5. W dniu odjazdu, miejsce musi zostać zwolniona przed południem, jeśli nie, jesteśmy zobowiązani do obciążenia Państwa opłatą za kolejny dzień.

6. Zwierzęta domowe są dozwolone na terenie campingu( zobacz cennik i punkt 7. regulaminu

7. Psy są dozwolone na terenie campingu z wyjątkiem psów 1 i 2 kategorii. Muszą być oznakowane i szczepione oraz posiadać ważną książeczkę zdrowia. Psy należy wyprowadzać na zewnątrz campingu i muszą być prowadzone na smyczy. Każdy właściciel odpowiada za swoje psy.

8. Wstęp do parku wodnego jest zabroniony w szortach i bermudach.

9. Prosimy o przestrzeganie czystości naszych udogodnień. Dzieci powinny być nadzorowane w sanitariatach i uczone, że toalety nie są miejscem zabaw

10. Nie używać wody do mycia samochodów. Nie używać ciepłej wody do innych celów niż kąpiel.

11. Ogniska i grillowanie jest zabronione.

12. Wszelkie uszkodzenia będą doliczane do rachunku osób je wyrządzających.

13. Dostępne złącze elektryczne posiada moc 6 Amperów i może być używane wyłącznie do lodówek i oświetlenia.

14. Wynajmowane obiekty

– Państwa przybycie jest przewidziane na godzinę 16 a w dniu wyjazdu proszeni są Państwo o opuszczenie obiektów przed godziną 10.Każde opóźnienie powinno być sygnalizowane.

– Kaucja w wysokości 200 € za obiekt  wynajmowany  jest obowiązkowa i zwracana w dniu wyjazdu. Jeśli wyjeżdżają Państwo poza godzinami otwarcia recepcji kaucja będzie zwrócona listownie po ówczesnym sprawdzeniu stanu wynajmowanego obiektu.

– Wynajmowany obiekt musi zostać zwrócony czysty.Dodatkowe opłaty: opłata klimatyczna i bransoletka campingowa są obowiązkowe

 1. Rezerwowany pobyt musi zostać opłacony co najmniej dzień przed planowanym przyjazdem a w wypadku wcześniejszego wyjazdu koszty nie będą zwracane.

Wszystkie wynajmowane obiekty  są limitowane dla 4,5 lub 6 osób wedle wynajmowanego modelu, a miejsca campingowe dla 6 osób.

 1. WŁAŚCICIELE DOMKÓW CAMPINGOWYCH
 • Osoby wynajmujące działkę pod domek campingowy w listopadzie otrzymają faktury za przyszły sezon, które należy zapłacić przed 31.12. Każdy rok rozpoczęty jest objęty opłatą.
 • Usunięcie lub zmiana miejsca każdego z domków musi odbyć się poza sezonem( 30.09-01.04)i zostanie wykonana przez pracowników campingu. Ceny dostępne są na wcześniejszą prośbę .
 1. Hałas i zakłócenia porządku

Ruch pojazdów motorowych na terenie campingu ograniczony jest do 10km/h i zabroniony jest między północą a 7 rano( brama wjazdowa na teren campingu zamknięta jest w tych godzinach). Głośność urządzeń muzycznych musi być odpowiednio regulowana tak aby nie zakłócała spokoju sąsiadów. Od 23:30 na terenie campingu panuje cisza nocna. Osoby nie przestrzegające tej zasady zostaną wydalone z campingu bez możliwości zwrotu kosztów.

 1. Dyrekcja posiada prawo do wydalenia z terenu campingu osób zakłócających porządek i nieprzestrzegających regulaminu bez wcześniejszego upomnienia.
 2. Dyrekcja posiada prawo do zakończenia pobytu każdej osoby, która łamie warunki wewnętrznego regulaminu bez zwrotu kosztów.

Jeżeli decydują się Państwo dalej kontynuować używać naszą stronę internetową, akceptują Państwo używanie cookies. Więcej informacji

Les paramètres des cookies sur ce site sont définis sur « accepter les cookies » pour vous offrir la meilleure expérience de navigation possible. Si vous continuez à utiliser ce site sans changer vos paramètres de cookies ou si vous cliquez sur "Accepter" ci-dessous, vous consentez à cela.

Fermer